دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
دو شنبه 24 اردیبهشت
آغاز مسابقات رالی استقامت با همکاری هیات موتور سواری و مجموعه کشوری
آغاز مسابقات رالی استقامت از مبداء تهران به مقصد مازندران


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved