پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از دوباب تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از دوباب تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved