پنج شنبه, 04 خرداد, 1396
THURSDAY, May 25, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 09 اردیبهشت - بهره برداري از يكباب سالن ورزشي چند منظوره واقع در شمالغرب مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: شنبه 09 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب سالن ورزشي چند منظوره واقع در شمالغرب مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/11 الی 1396/02/16
اطلاعات بیشتر
شنبه 09 اردیبهشت - بهره برداري ازدوباب زمين تنيس خاكي وسالن بيليارد آقايان و سايرمتعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: شنبه 09 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره برداري ازدوباب زمين تنيس خاكي وسالن بيليارد آقايان و سايرمتعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/11 الی 1396/02/16
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved