جمعه, 28 مهر, 1396
FRIDAY, October 20, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 19 مهر - بهره‌برداری از يكباب استخر سرپوشيده بانضمام ساير متعلقات و تاسيسات آن درمجموعه ورزشی شهيد كشوري
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 مهر 1396
موضوع: بهره‌برداری از يكباب استخر سرپوشيده بانضمام ساير متعلقات و تاسيسات آن درمجموعه ورزشی شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/24 الی 1396/08/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 15 مهر - بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي اسكيت در مجموعه ورزشي شهيدكشوري
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1396
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي اسكيت در مجموعه ورزشي شهيدكشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/16 الی 1396/07/23
اطلاعات بیشتر
شنبه 15 مهر - بهره برداري از يكباب سالن بدنسازي آقايان و بانوان و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب سالن بدنسازي آقايان و بانوان و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/16 الی 1396/07/23
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved