جمعه, 26 مهر, 1398
FRIDAY, October 18, 2019
سرمایه گذاری
وضعیت سرمایه گذاری:
چهار شنبه 24 مهر - پروژه احداث، پرداخت اجاره و انتقال سالن بدنسازی کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: پروژه احداث، پرداخت اجاره و انتقال سالن بدنسازی کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/12
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 24 مهر - احداث، پرداخت اجاره و انتقال کافه رستوران کشوری
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: احداث، پرداخت اجاره و انتقال کافه رستوران کشوری
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/12
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved