چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
شنبه 24 تیر
بازدید مهندس مدبر از مراحل بازسازی برخی از سکوهای استادیوم آزادی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved