دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
سه شنبه 18 اردیبهشت
مصاحبه خانم شیرودی مدیریت مجموعه با رادیو ورزش در خصوص سالن دارت


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved