چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
دو شنبه 19 تیر
روز دوم مانور آتش نشانی در ساختمان اداری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved