پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
چهار شنبه 11 مهر
نشست معاون و مدیران معاونت فنی و مهندسی شرکت با مدیرعاملتهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved