دوشنبه, 07 مهر, 1399
MONDAY, September 28, 2020
دو شنبه 16 تیر
نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل شرکت توسعهتهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved