سه شنبه 14 آذر انجام امور نظارت فني و اجرايي تاسيسات در مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد كشوري  
   
  توضيحات: تعهدات پیمانکار در طول مدت قرارداد:
مدت زمان فروش اسناد: از روز يكشنبه 96/9/12 لغايت روز دوشنبه 96/9/20
آخرين مهلت تحويل پاكات: روز شنبه مورخ 96/10/2 تا ساعت 16 ميباشد.
محل تحويل پاكات:ابتدا به امور قراردادهاي شركت مراجعه وبعد از اخذ تائيديه از امور قراردادها به حراست و دبيرخانه شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي تحويل گردد.
بازگشايي:روز يكشنبه مورخ 96/10/3 راس ساعت 15 در محل دفتر مدير امور قراردادهاي شركت:تهران:ابتداي اتوبان نيايش،مجموعه ورزشي انقلاب،جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادها
برآورد پايه مناقصه جهت يكسال شمسي:444،000،000ريال
محل انجام كار:تهران،ابتداي اتوبان حقاني،مجموعه ورزشي شهيد كشوري
مدت این قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت يكسال شمسي ميباشد